Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacomatosegirl comatosegirl
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viakeeplooking keeplooking
1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar vialily931 lily931
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahope24 hope24
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viazmora zmora
6358 d7cc 500
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viabesomeoneelse besomeoneelse
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaforgettoregret forgettoregret
5491 e61c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazodynniwie zodynniwie
0804 2cf5
Reposted fromscorpix scorpix viaEllaElla EllaElla
Rozmowa z Zygmuntem Baumanem: 

Myśli pan, że papierowa książka zniknie?
- Nie sądzę, bo to jest jednak szczególna przyjemność dla wielu ludzi. Ja na przykład bardzo lubię papierowe książki. M.in. dlatego, że jak czytam, to lubię podkreślać w nich to, co zwróciło moją uwagę. Lubię też zaginać rogi, żeby wiedzieć, jak do tego trafić. 

Pan niszczy książki?! 
- Przeciwnie, ja je personalizuję.

A dlaczego zrezygnował pan z Kindle'a?
- Bo próbowałem zaginać ekran, ale się nie dało 


Reposted fromhomoludens homoludens viasomebunny somebunny
5301 9a19
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl